Stuurwiel

De stand van de governance: ondersteuning paritair bestuur

GPSS heeft onderzoek gedaan naar de stand van de governance onder de 35 grootste pensioenfondsen. De uitkomsten delen we in onze nieuwsbrieven. In deze nieuwsbrief gaat het over de ondersteuning van het paritaire bestuur.

Ondersteuning paritair bestuursmodel in cijfers
Van de top 35 pensioenfondsen kennen 25 fondsen een paritair bestuursmodel. In ons onderzoek hebben we gekeken naar de wijze hoe deze fondsen zich laten ondersteunen. Daarbij maken we onderscheid naar de volgende varianten.Ondersteuning door:
- de toevoeging van onafhankelijke expert bestuursleden
- de instelling van bestuurlijke commissies
- het aanstellen van een onafhankelijk voorzitter
- de inzet van bestuursondersteuning of een bestuursbureau.
In deze nieuwsbrief gaan we in op de eerste twee varianten.

Ondersteuning door onafhankelijke expert-bestuursleden

Sinds 2014 is het toegestaan om maximaal twee expert leden als onafhankelijke bestuurders aan de pariteit van het paritaire bestuursmodel toe te voegen. In de praktijk wordt dit ook wel het paritair plus model genoemd. Maximaal 2, om de paritaire opzet niet te veel aan te tasten. In de praktijk zien we dat vooral op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement dit soort bestuurders in het bestuur wordt opgenomen.

Van de 25 pensioenfondsen uit de top 35 met een paritair bestuur kennen 9 fondsen een paritair plus model. 7 Fondsen hebben ervoor geopteerd om 2 externen aan hun bestuur toe te voegen en 2 fondsen hebben 1 deskundige aan hun bestuur toegevoegd.

Ondersteuning door de instelling van bestuurlijke commissies

De meeste pensioenfondsen kennen een of meer commissies. De taak en samenstelling van commissies verschilt sterk per fonds. Veelal vindt beleidsvoorbereiding daar plaats, maar soms ook monitoring van de uitvoering. Sommige commissies hebben mandaat om besluiten te nemen. Soms kennen commissies een of meer externe leden, meestal vanuit de wens om de blik van buiten in te brengen, naast extra deskundigheid.
Er zijn ook fondsen die geen of slechts één commissie kennen. Vaak vanuit de gedachte dat het bestuur als geheel betrokken moet zijn bij de voorbereiding van te nemen besluiten.
Van de 25 pensioenfondsen uit de top 35 met een paritair bestuur hebben 22 fondsen meerdere commissies. Het aantal commissies varieert bij de meeste fondsen tussen 3 en 5. Daarbij is veelal sprake van een beleggings(advies)commissie, een audit en of riskcommissie en een pensioencommissie. 1 fonds kent 7 commissies en 3 fondsen kennen slechts één commissie (een beleggingsadviescommissie).

Conclusie

Qua ondersteuning maken alle fondsen in de top 35 met een paritair bestuursmodel gebruik van een of meerdere commissies. Daarbij is in alle gevallen een beleggings(advies)commissie aanwezig, al dan niet aangevuld met externe deskundigen. De ondersteuning door de benoeming van externe onafhankelijke bestuursleden raakt steeds meer in zwang. Inmiddels kent bijna 1/3 van de fondsen in de top 35 een zgn. paritair plus model, met name ten aanzien van beleggingsgebied en risicomanagement. Deze trend hangt samen met de steeds hogere geschiktheidseisen die op deze werkgebieden aan bestuurders worden gesteld, waarbij de invulling vanuit de directe achterban in het paritaire model veelal lastig blijkt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paulien Siegman en Selma Smit via info@gpss.nu.

GPSS

Paulien Siegman
06 - 83 94 89 07
Selma Smit
06 - 46 34 49 24
info@gpss.nu

Adres
Zaagmolenlaan 4
3447 GS Woerden